ગીર સોમનાથ Archives - Asia's Largest Independent News Service

Asia's Largest Independent News Service

A 24×7 Video/Photo News Agency.

ગીર સોમનાથ

1 min read

GNA GIR SIMNATH - SAGAR ZALA ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ૨૬ મી જાન્યુઆરીની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણીની પૂર્વસંધ્યાએ મુખ્યમંત્રીશ્રીએ સોમનાથ મહાદેવની સાંધ્ય આરતીનો...

1 min read

GNA SOMNATH - SAGAR ZALA સોમનાથ મંદિર: સવાર, બપોર અને સાંજની આરતીમાં પણ ભક્તોને મંદિરમાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે, પરંતુ ભાવિકોએ...